TVBox接口数据源合集

最后编辑时间: 2024-02-08

TVBox是一个目前最强大的Github开源电视盒子之一,原版只有一个空盒子,需自定义导入数据源,本文收集了各种互联网大佬封装的数据源,只需复制粘贴至软件内部即可! 内容持续更新,建议收藏,以防走丢 一、简易教程我的-->设置-->配置地址-->请输入数据源链接-->确定 二、数据源整理复制粘贴就能用,如果在手机端复制不了,建议点击链接,打开后在浏览器地址栏复制!! 如有失效,请留言反馈

1、单线路地址线路链接(如有实效,请留言)


https://raw.gitmirror.com/gaotianliuyun/gao/master/XYQ.json
https://xhdwc.tk/0
https://u.kstore.space/download/2863/01.txt
https://raw.gitmirror.com/guot55/YGBH/main/ygbox.json
https://agit.ai/mmmgit/tvbox/raw/branch/main/zzz1.json
https://weixine.net/ysc.json
https://d.kstore.space/download/2883/0110.txt
https://pastebin.com/raw/5NHaxyGR
https://gcore.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box/m.json
https://cdn.jsdelivr.net/gh/liu673cn/box@main/m.json
https://100km.top/0
http: //pandown.pro/tvbox/tvbox.json
http: //home.jundie.top:81/top98.json
https://raw.liucn.cc/box/m.json
https://pastebin.com/raw/gtbKvnE1
https://pastebin.com/raw/sbPpDm9G
https://agit.ai/hu/hcr/raw/branch/master/MMM.txt
https://gcore.jsdelivr.net/gh/gaotianliuyun/gao/js.json
https://gcore.jsdelivr.net/gh/xianyuyimu/TVBOX-/TVBox/一木自用.json
https://gcore.jsdelivr.net/gh/XiaoYiChaHang/tvbox/ysj.json
https://gcore.jsdelivr.net/gh/gaotianliuyun/gao/js.json
https://agit.ai/cyl518/yl/raw/branch/master/ml.json
https://agit.ai/Yoursmile7/TVBox/raw/branch/master/XC.json
http: //xhztv.top/xhz.json
http: //肥猫.live
http: //饭太硬.top/tv
https://wds.ecsxs.com/230989.json
http: //tv.nxog.top/m/111.php?ou=%E6%AC%A7%E6%AD%8C&mz=index2&xl=&jar=index2
http: //8.210.232.168/xc.json
https://szyyds.cn/tv/x.json
https://agit.ai/leevi/PlG/raw/branch/master/jsm.json
https://ghproxy.net/https://raw.githubusercontent.com/xyq254245/xyqonlinerule/main/XYQTVBox.json
https://cn.kstore.space/download/2863/01.txt
https://download.kstore.space/download/2883/nzk/nzk0722.json
https://agit.ai/guot54/ygbh/raw/branch/master/PRO.json
http: //svip.weixine.net:88/uploads/itvbox/svip.json
http: //www.liuyunw.com:88/img
https://www.macms.pro/box/3.json
https://agit.ai/n/b/raw/branch/a/b/c.json
https://tv.lan2wan.top/candymuj.json
http: //yydf.540734621.xyz/yydf/yydf/bd/yydf.json
https://ghproxy.net/https://raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/js.json
http: //sinopacifichk.com/box/56.txt
https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18+2023.txt
https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18+千部独家传媒无水印来袭tvlist.txt
https://cyuan.netlify.app/tvbox/lives/18+/18%F0%9F%88%B2%EF%B8%8F.txt
https://cyuan.netlify.app/zy-player/sites2.json
https://fastly.jsdelivr.net/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json
https://agit.ai/guot54/ygbh/raw/branch/master/zy.json
https://jsd.cdn.zzko.cn/gh/ls125781003/dmtg@master/zy.json
https://github.moeyy.xyz/raw.githubusercontent.com/gaotianliuyun/gao/master/0827.json
https://github.moeyy.xyz/https://raw.githubusercontent.com/xyq254245/xyqonlinerule/main/XYQTVBox.json

2、单线路地址线路链接(如有实效,请留言)


http: //xhztv.top/tvbox.txt
https://tv.youdu.fan:666
https://youdu.fan/DC.txt
https://weixine.net/api.json
https://cf.weixine.net/api.json
http: //cdn.qiaoji8.com/tvbox.json
http: //www.wya6.cn/tv/yc.json
https://cyuan.netlify.app/tvbox/store18.json
https://cyuan.netlify.app/tvbox/lc.txt
https://cyuan.netlify.app/tvbox/duo.json
 1. 加入TG吹水群
  2024-05-25 08:36:44

  加入TG吹水群

 2. copyss
  2024-05-24 09:12:36

  加入TG吹水群

 3. 白云
  2024-05-23 22:01:52

  电视版一直解析配置失败什么原因

 4. 。。77
  2024-05-23 05:49:18

  极速加载,tvbox在线接口 包含直播 导航:https://yuanzl77.github.io/

 5. 阿明
  2024-05-19 21:35:19

  加入TG吹水群

 6. 我爱看舒
  2024-05-18 21:29:47

  加入TG吹水群

 7. 那谁
  2024-05-16 10:47:17

  加入TG吹水群

 8. 水起
  2024-05-14 21:51:58

  加入TG吹水群

 9. 福建人
  2024-05-13 04:53:41

  干干净净

 10. 13333
  2024-05-12 22:30:41

  加入TG吹水群

请在下方留下您的评论.加入TG吹水群